Δοιηκητικό Συμβούλιο

Καραγιάννης Μιλτιάδης...................................Πρόεδρος                 6977476655

Μαλιαμάνης Αστέριος......................................Αντιπρόεδρος           6932436265

Καραγιάννης Ιωάννης............................        Γενικός Γραμματέας   6973990192

Υφαντούδας Αθανάσιος...................................Ταμίας                    6937456170

Θηλυκός Δημήτριος......................................    Μέλος                   6977689533

Καραγιάννης Αστέριος..................................... Μέλος                   6977004481

Τσέλιος Βασίλειος   ......................................... Μέλος                   6948134246

Χατηθωμά  Πελαγία           ………………….. Μέλος                        6945306495

Ρακιτζής Χρήστος................................... ........................Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:Κατσέλας Σπύρος, Βλαχόπουλος Θεοδόσιος,Φράγκος Σπύρος

Εξελικτική επιτροπή:                                      Εκπρόσωποι ΟΟΣΑ:

Σίσκος Παναγιώτης                                            Καραγιάννης Μιλτιάδης 

Σάλιου Ευφροσύνη                                            Καραγιάννης Αστέριος

Κασιμέρη Αγγελική                                             Σίσκος Παναγιώτης

                                                                      Θηλυκός Δημήτριος

                                                                      Υφαντούδας Αθανάσιος